รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง การรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา ที่เป็นผลมาจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โรงเรียนต้องรายงานSARต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนให้รับทราบ SAR จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป